«Top»  : «World»  : Frysk


 Ferieningen
 Keunst
 Museums
 Rekreaasje

 Saaklik
 Sport
 Underwiis
Google
  Web 0directory.com
«Top»  : «World»  : Frysk Sites
Alle Meije's Thússide
Mei syn persoanlike - en profesjonele biografy.
www.cs.rug.nl/~wink
De Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân
Informaasje en neis fan de pbf. op de side kinne jo op trefwurd sykje.
www.pbf.nl
De Sijtsema's
Mei in gedicht , de muorre en in spultsje.
home.hccnet.nl/j.sijtsema
DRF - Digitale Regio Fryslan
De thússide fan friezen om thûzens en útens.
www.drf.nl/frysk/index.shtml
FNP Ljouwert
De frysk nasjonale partij yn de gemeente ljouwert.
www.fnp-ljouwert.nl
FNP Smellingerlân
Ofdieling fan it frysk nasjonale party mei it program , de aktualiteiten , de minsken en it bestjoer.
www.fnp-smellingerlan.nl
Frysk. com
Wolle as fryske taal - en kultuermienskip in folweardich plak krije yn dizze wrâld wide kommunikaasje.
www.lineone.nl/frysk_com
Fryske Akademy
It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande fryslân en syn befolking , syn taal en kultuer.
www.fa.knaw.nl
Genealogy yn Fryslân
In oersjoch fan adressen foar de genealooch die siket om syn fryske woartels.
members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen
Provinsje Fryslân
Twatalige webside fan it provinsjaal bestjoer fan fryslân.
www.fryslan.nl

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by 0directory.com


Home | Links Exchange| Contact | Directory |Domain RegistrationCopyleft 2013 0directory.com